Asmens duomenų tvarkymas

Informacinis pranešimas dėl VšĮ „Vandens turistai“ atliekamo asmens duomenų tvarkymo

Šis informacinis pranešimas yra skirtas Jums, kaip VšĮ „Vandens turistai“ organizuojamo renginio, dalyviui. Šiame pranešime rasite svarbiausią informaciją apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jeigu turėsite daugiau klausimų dėl savo, kaip duomenų subjekto teisių, kviečiame kreiptis į mus žemiau nurodytais kontaktais.

Mes renkame šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas.

Mes, organizuodami renginį ( šiaurietiškas ėjimas, lygumų slidinėjimas, baidarių žygiai, orientavimosi sportas), tvarkome renginio dalyvių asmens duomenis šiais tikslais:

 • renginio organizavimas, įskaitant bet neapsiribojant, maitinimo užsakymas;
 • dalyvių registracijos į renginį administravimas;
 • būtina komunikacija iki renginio;
 • būtina komunikacija po renginio, įskaitant bet neapsiribojant, pranešimų siuntimas;
 • informavimas apie kitus mūsų renginius;
 • informavimas apie renginį per specialius pakvietimus;
 • mūsų interesų gynimas esant skundui ar ieškiniui.

Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome remdamiesi mūsų arba trečiosios šalies (pvz. Kauno miesto savivaldybė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir pan.) teisėto intereso pagrindu arba siekiant įvykdyti sutartį su mumis. Išskirtiniais atvejais, galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu. Apie tokius atvejus būsite informuoti atskirai.

Informuojame, kad Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • susipažinti su savo duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • reikalauti sunaikinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad mes apribotume asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • tam tikrais atvejais reikalauti perkelti mums pateiktus duomenis (teisė perkelti);
 • bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų mūsų įstaigos ar trečiosios šalies interesų; kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais – bet kuriuo metu nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais, įskaitant profiliavimą (teisė nesutikti);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Patvirtiname, kad mūsų įstaigoje taikomos proporcingos ir tinkamos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir (ar) pakeitimų.

Jeigu tai pagrįstai būtina, mes galime dalintis Jūsų asmens duomenimis su kitais renginio organizatoriais (jei renginį organizuojame kartu su kitu subjektu), renginio vedėjais, renginio patalpų administratoriais, renginių organizavimo paslaugų teikėjais ar kitais paslaugas organizuojant renginį teikiančiais subjektais, pvz., maitinimo paslaugų įmonėms, IT paslaugų teikėjais. Kitais atvejais, mes perduosime Jūsų asmens duomenis, tik jeigu tai daryti mus įpareigos galiojantys teisės aktai ir tik užtikrindami perduodamų duomenų saugumą.

Renginio dalyvių asmens duomenų saugojimo terminas yra 6 mėnesiai po konkretaus renginio pabaigos.

Informuojame, kad renginio metu gali būti filmuojama, fotografuojama ar daromas garso įrašas. Jeigu nesutinkate su tuo, kad Jūsų atvaizdo duomenys būtų panaudoti mūsų įstaigos arba renginio viešinimui viešojoje erdvėje, informuokite apie tai renginio organizatorius vėliausiai iki renginio pradžios.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

VšĮ „Vandens turistai“

Juridinio asmens kodas: 136050515

Buveinės adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 29A, Kaunas

Call Now Button